Wycena podejście dochodowe

Podejście dochodowe polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu że nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależnia od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości.


W podejściu dochodowym mamy dwie metody:

 1. inwestycyjną którą stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód z czynszów najmu lub dzierżawy, którego wysokość można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek rynkowych tych czynszów.

 2. Zysków – stosuje się do nieruchomości których dochodu nie da się ustalić w metodzie inwestycyjnej. Dochód odpowiada udziałowi właściciela nieruchomości w dochodach osiągniętych z działalności prowadzonej na nieruchomości i na nieruchomościach podobnych.


Według § 6 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego przy stosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub możliwego do uzyskania z czynszów i z innych dochodów z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz z nieruchomości podobnych.

W myśl § 9 przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości i współczynnika kapitalizacji lub iloraz strumienia stałego dochodu rocznego i stopy kapitalizacji. Współczynnik kapitalizacji odzwierciedla okres, w którym powinien nastąpić zwrot środków, poniesionych na nabycie nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, z dochodów możliwych do uzyskania z tych nieruchomości podobnych. Wysokość współczynnika kapitalizacji i stopę kapitalizacji ustala się na podstawie badania rynku nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej jako wzajemną relację między cenami transakcyjnymi uzyskanymi za nieruchomości podobne a dochodami możliwymi do uzyskania z tych nieruchomości.


Procedura wyceny przy podejściu dochodowym metodzie inwestycyjnej technice kapitalizacji prostej:

 1. Analiza i charakterystyka rynku. Opis rynku ze względu na rodzaj, obszar i okres ze względu na stawki czynszów.

 2. rodzaj rynku (lokale mieszkalne,użytkowe, działki gruntu)

 3. obszar rynku (miasto,gmina,dzielnica,osiedle)

 4. okres badania (rok, miesiąc)

 5. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych o znanych stawkach czynszu i cechach

 6. Dobór transakcji, z których możliwe będzie obliczenie wpływu czasu

 7. Obliczenie wpływu czasu na zmianę stawkach czynszu w jednostce czasu ( zwykle przyjmuje się miesiąc) oraz skorygowanie cen jednostkowych nieruchomości przyjętych do określenia wartości szacowanej nieruchomości. Transakcje o takich samych cechach różniące się datą

 8. Opracowanie analizy ekonomicznej rynku, w której zostanie oceniona relacja pomiędzy popytem a podażą nieruchomości.

 9. Określenie cech rynkowych wpływających na wysokość czynszów na rynku lokalnym wraz z oceną wpływu poszczególnych cech na stawki czynszów. Należy odpowiedzieć na pytanie, za co klienci nieruchomości są skłonni zapłacić więcej, a jakie cechy są mało znaczące przy negocjowaniu i ustalaniu ceny rynkowej.

 10. Ocena rynku w aspekcie przyjętych cech rynkowych, polegająca na ustaleniu gradacji każdej z cech oraz opisu każdego z ustalonych stopni poszczególnych cech .

 11. Obliczenie wag cech rynkowych :

  1. Na podstawie analizy bazy danych o cenach i cechach nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badań cen (metoda „pozostałe równe”)

  2. Przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych,

  3. Na podstawie badań - obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości.


 

 1. Charakterystyka nieruchomości o cenach minimalna, maksymalna i wyceniana

 2. Obliczenie ceny średniej czyszu Cśr, ustalenie ceny min Cmin i ceny maksymalnej Cmax.

 3. Obliczenie granic sumy współczynników korygujących

-Dolna granica Cmin / Cśr

-Górna granica Cmax / Cśr

 

 1. Obliczenie współczynników korygujących dla rynkowej stawki czynszu z uwzględnieniem granicy położenia Cśr w przedziale ( Cmin – C max ).

 2. Obliczenie rynkowej stawki czynszu :

 

wyznaczenie potencjalnego dochodu brutto

 

PDB = Sr * P * 12

 

Sr-stawka rynkowa czynszu

P-powierzchnia wynajmu


 

wyznaczenie efektywnego dochodu brutto

 

EDB = PDB * Kp


 

Kp-współczynnik pustostanów


 

wyznaczenie DON


 

DON= EDB – Wo


 

Wo -Wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości,użytkowanie wieczyste, koszty zarządzania, ubezpieczenia i ochrony


 

wyznaczenie współczynnika kapitalizacji lub stopy kapitalizacji


 

Wk= Ct / Don


lub

 

R=Don/ Ct * 100%


 


 

Określenie wartości

 

W = Don * Wk

 

lub

 

W=(Don/R)/100%


 

Ocena i analiza określonej wartości nieruchomości.


 

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź